Kontakt

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej

Poręba Radlna 119

33-112 Tarnowiec

Kalendarium

Środa, 2019-08-21

Imieniny: Franciszka, Kazimiery

ROK SZKOLNY 2018/2019

PLAN PRACY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM

W PORĘBIE RADLNEJ

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej
  i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie samorządności, kształtowanie postaw społecznych, mobilizowanie
  do pracy na rzecz szkoły, udział w akcjach charytatywnych, dbanie o porządek
  w szkole oraz poza nią.
 • Integracja społeczności szkolnej, aktywizowanie uczniów, informowanie
  o działaniach Samorządu.
 • Pomoc uczniom młodszym i słabszym.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Uwrażliwienie na ludzi potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych.
 • Rozwój kultury zdrowotnej, rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem, ukazywanie potrzeby dbałości o środowisko.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Zachęcanie do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w wolnym czasie.

 

ZADANIA:

 • Organizacja pracy Samorządu w bieżącym roku szkolnym.
 • Dbałość o przestrzeganie Kodeksu Ucznia.
 • Współpraca z nauczycielami, Dyrektorem szkoły, Radą Rodziców.
 • Rozwijanie inicjatyw uczniowskich w zakresie organizacji życia szkolonego.
 • Pomoc koleżeńska.
 • Dbałość o utrzymanie ładu i porządku na terenie szkoły.
 • Dbanie o dobre imię szkoły i miejscowości.
 • Przestrzeganie prawidłowego przebiegu pracy Samorządu.