Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny  w Porębie Radlnej

Poręba Radlna 119

33-112 Tarnowiec

Kalendarium

Sobota, 2020-02-22

Imieniny: Małgorzaty, Marty
Jesteś tutaj: Start / Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne

Artykuły

"Write to be understood" - innowacja pedagogiczna z języka angielskiego

2019-03-01

W obecnych czasach sprawność pisania zyskuje na ważności. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w potrzebach komunikacyjnych. Młodzi ludzie, chcąc nawiązać kontakty przy użyciu nowoczesnych form komunikowania się, na przykład poprzez komunikatory internetowe lub pocztę elektroniczną, muszą nauczyć się sprawnego pisania.

 

Rozwijaniu sprawności pisania w sposób naturalny i współczesny ma służyć program opracowany przez nauczyciela języka angielskiego, panią Katarzynę Szewczyk.

 

Program jest realizowany przez uczniów klasy VIII, którym pisanie przyda się podwójnie, nie tylko jako umiejętność na czasie, ale również jako przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

Więcej o: "Write to be understood" - innowacja pedagogiczna z języka angielskiego

"The sky's the limit" - innowacja pedagogiczna z języka angielskiego

2019-03-01
Powiększ zdjęcie

W języku angielskim, idiomy, przysłowia i inne wyrażenia są ważną częścią codziennej wypowiedzi zarówno pisemnej, jak i ustnej. Ze względu na to, że nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć sens idiomów w sposób dosłowny, należy zapoznać się ze znaczeniem i zastosowaniem każdego z nich. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że potrzeba ogromnego nakładu pracy, ale bez obaw - uczenie się idiomów to nie tylko nauka, ale także zabawa, w szczególności, kiedy porównujemy idiomy angielskie z polskimi.

Nauka rozumienia idiomów oraz ich zastosowania sprawi, że angielski stanie się bardziej płynny, również bardziej interesujący czy nawet zabawny. Jest do doskonały sposób na zabawę i rozwój pamięci. Stąd też pomysł, aby angielskie idiomy wykorzystać szerzej w nauczaniu, przeobraził się w program innowacyjny stworzony przez nauczyciela języka angielskiego, panią Katarzynę Szewczyk. Program jest realizowany w klasie VI, VII i VIII.

Co miesiąc będziemy poznawać kilka nowych idiomów, rozpracowywać je w języku angielskim i polskim, ale oprócz tego wykorzystamy idiomy do zabawy, w konkursach i projektach.

Pamiętajcie!

                                  The sky’s the limit! (Świat stoi przed Wami otworem!)


 

 

Więcej o: "The sky's the limit" - innowacja pedagogiczna z języka angielskiego

"Celem obliczeń nie są same liczby, lecz ich zrozumienie."

2019-02-22

 

Innowacje Pedagogiczne
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
im. ks. Jana Twardowskiego
 w Porębie Radlnej

 

"Celem obliczeń nie są same liczby,
 lecz ich zrozumienie."

R. W. HAMMI

 

 

 

Wstęp

Każdy uczeń kończący naukę w szkole podstawowej uczestniczy w pierwszym poważnym egzaminie w swoim życiu – Egzaminie po klasie ósmej.

Uczniowie tej klasy muszą się zmierzyć z obszernym materiałem do opanowania
w ciągu całego roku szkolnego zgodnego z nową podstawą programową. Duża liczba godzin lekcyjnych i pracy koniecznej do wykonania w domu sprawia, że niewiele czasu pozostaje na przygotowanie do egzaminu, który czeka ich już w przyszłym roku, a który będą zdawać jako pierwszy rocznik.

Program napisałam z myślą o tym, aby lepiej przygotować wybranych  uczniów do egzaminu poprzez rozwiązywanie różnorodnych zadań przy zastosowaniu indywidualnej metody nauczania. W ramach tego programu uczniowie będą mieli możliwość samokontroli efektów swojej pracy i oceny własnych umiejętności. Na lekcjach przedmiotu nie zawsze jest czas, aby utrwalić potrzebne wiadomości i umiejętności, czy rozwiązywać przykładowe testy. Mam nadzieję, że aktywny udział uczniów w zajęciach tego typu pomoże im uwierzyć we własne siły, a tym samym osiągnąć lepsze wyniki z egzaminu.

 W związku z tym, innowacja jaką pragnę wprowadzić w funkcjonowanie naszej placówki ma na celu lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu po klasie ósmej ze szczególnym uwzględnieniem pracy indywidualnej wybranej młodzieży.

 

Odbywać się ona będzie w następujących obszarach:

ü  Badawczym  - poprzez kreatywne działania dzieci odkrywają swoje możliwości
 i umiejętności;

ü  Matematycznym - dzieci z własnej inicjatywy zdobywają wiedzę matematyczną dzięki indywidualizacji pracy.

Praca indywidualna ma miejsce wówczas, gdy uczeń realizuje swoje zadanie niezależnie od pozostałych uczniów i może jedynie liczyć na pomoc nauczyciela. Walorem pracy indywidualnej jest wyrabianie w uczniu samodzielności i odpowiedzialności za wykonanie zadania, a także rozwijanie własnych umiejętności. Wymaga jednak od nauczyciela dużego nakładu pracy zarówno przygotowawczej, jak i kontrolnej. Jej atutem jest fakt, iż pozwala kształtować indywidualną aktywność ucznia oraz wyrabiać w nim wiarę we własne możliwości. Praca indywidualna może być jednolita i zróżnicowana. Praca indywidualna jednolita polega na wykonywaniu przez poszczególnych uczniów tych samych zadań. Praca indywidualna zróżnicowana polega na wykonaniu przez poszczególnych uczniów zadań odrębnych, specjalnie dla każdego z nich przeznaczonych.Indywidualizacja jest sposobem organizowania nauczania, w którym uwzględnia się występowanie różnic pomiędzy poszczególnymi dziećmi w zakresie umiejętności, zdolności i potrzeb, a następnie tworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju.

 

PODŁOŻE I IDEA WIODĄCA INNOWACJI

 „Umysł jest jak spadochron – lepiej działa, gdy jest otwarty.”

(Steve Cole)

Inspiracją do wprowadzenia innowacji w naszej  szkole jest wyjście naprzeciw potrzebom poznawczymuczniów. Wdrażanie zarówno do samodzielnego podejmowania zadań, jak i rozwijanie też w sobie odpowiedzialność, punktualność, wytrwałość
i zdyscyplinowania. Poprawa jakości pracy szkoły poprzez stworzenie modelu innowacyjnej metody kształcenia.

Dodatkowymi czynnikami owej innowacji są:

ü   potrzeba urozmaicenia zajęć dzieci uczęszczających do naszej szkoły;

ü  poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły,

ü  duża aktywność poznawcza dzieci na zajęciach dodatkowych,

ü  rozwój młodzieży uzdolnionej matematycznie;

ü  przełamanie nieśmiałości u niektórych uczniów,

ü  wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci.

I        RODZAJ I ZAKRES INNOWACJI

 Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej
 i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002r. nr 56, poz. 506), która weszła w życie 1 września 2011r., opracowana innowacja ma charakter innowacji organizacyjnej, programowej i  metodycznej.

Czas trwania innowacji: 7.01.2019r. – 31.05.2019r.

Praca związana z innowacją będzie przebiegać w dwóch etapach. Pierwsze cztery miesiące roku szkolnego 2018/2019 przeznaczone zostaną na:

ü  wnikliwą diagnozę uczniów całej klasy;

ü  rozpoznanie preferencji dzieci związanych z dalszym kształceniem – klasy licealne o profilu matematycznym;

ü  przeprowadzenie ankiety dotyczącej pracy dziecka w domu i możliwości uzyskania pomocy w nauce matematyki;

ü  wyłonienie 4 uczniów, którzy chcieliby uczestniczyć w programie innowacyjnym;

ü  opracowanie materiałów na zajęcia.

Drugi etap to zajęcia innowacyjne z wybraną młodzieżą. Rozpoczną się 7.01 i trwać będą pięć miesięcy.

Uczniowie objęci innowacją: 4uczniów z klasy ósmej

Autor innowacji: mgr Katarzyna Świątek

 

II. CELE INNOWACJI

Program innowacji pedagogicznej zakłada realizację następujących celów kształcenia
i wychowania:

Cele ogólne :

Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do egzaminu po VIII klasie poprzez kształcenie umiejętności określonych w podstawie programowej:

 1.      Sprawności rachunkowa.
 2.      Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 3.      Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.

 II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

 1.       Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
 2.       Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych.
 3.       Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.

 III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

 1.       Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
 2.       Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.

 IV. Rozumowanie i argumentacja.

 1.       Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 2.        Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.
 3.        Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów       matematyki.

 

Cele wychowawcze

 

ü  kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego;

ü  wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości;

ü  kształcenie umiejętności planowania pracy;

ü  zapoznanie uczniów z organizacją egzaminu zewnętrznego;

ü  wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów;

ü  rozwijanie wyobraźni, spostrzegawczości, uwagi, pamięci, umiejętności analizy
 i syntezy wzrokowej i słuchowej, do porównywania, klasyfikowania i uogólniania;

ü  stwarzanie okazji do logicznego myślenia;

ü  wyrabianie takich cechy charakteru jak: systematyczność, wytrwałość, samodyscyplina i poczucie sprawiedliwości.

 

Cele dydaktyczne

 

ü  praktyczne utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach;

ü  rozwijanie pamięci oraz ćwiczenie sprawności rachunkowej;

ü  umiejętność zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce;

ü  znajomość faktów matematycznych (wzorów, reguł postępowania);

ü  zdolność analizowania i rozwiązywania problemów, w tym także planowania procesu ich rozwiązywania;

ü  wykorzystanie matematyki na co dzień – zarówno tej ujętej we wzory i reguły, jak
i tej, która jest pewnym specyficznym sposobem myślenia i działania;

ü  rozwijanie umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji;

ü  nabywanie wiedzy z różnych źródeł;

ü  używanie języka matematycznego;

 

III.   TREŚCI NAUCZANIA

 

Materiał programowy dla klasy IV - VIII

   IV. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

ü  poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły;

ü  przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty;

ü  zaspokojenie potrzeb poznawczych i poszerzenie zainteresowań dzieci
w sferze badawczej i matematycznej;

ü  przełamanie nieśmiałości młodzieży;

ü  uzyskanie sprawności w prostym rachunku pamięciowym, szacowaniu wyników, stosowaniu algorytmów działań sposobem pisemnym;

ü  rozwiązywanie zadań wymagających użycia liczb lub wykorzystania własności figur geometrycznych;

ü  odczytywanie informacji z wykresów i różnego typu diagramów;

ü  formułowanie w języku matematyki problemów spotykanych w życiu codziennym;

ü  uświadomienie konieczności planowania działań;

ü  nabycie nawyku systematycznej pracy.

 

V.   EWALUACJA

Celem ewaluacji jest zbadanie jakości realizacji projektu innowacyjnego.

Efekty naszej pracy będziemy analizować w oparciu o:

ü  Rozmowę indywidualną z rodzicami,

ü  Badanie poziomu zadowolenia dzieci (kwestionariusz, wywiad),

ü  Analiza dokumentów (karty prac uczniów, testy, sprawdzian po szkole podstawowej),

Na podstawie zebranych informacji sporządzę raport z realizacji zamierzonych celów oraz sformułuję wnioski. Posłużą one do zaplanowania działań innowacyjnych
 wprzyszłości.

Przygotowany raport zostanie przedstawiony Dyrektorowi w czerwcu  2019 roku.

Więcej o: "Celem obliczeń nie są same liczby, lecz ich zrozumienie."

„Zobaczyć, zbadać, zrozumieć”

2019-02-22

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z CHEMII
„Zobaczyć, zbadać, zrozumieć”Opracowanie: 
Maria Zielińska - nauczyciel chemii 

Wstęp

Pomysł stworzenia innowacji powstał w celu wzbudzenia i pogłębiania chemicznych zainteresowań uczniów. Jest on  przedsięwzięciem, które ma na celu odejście od tradycyjnego sposobu przekazywania wiedzy. Jego zadanie to usamodzielnienie pracy ucznia w procesie kształcenia, rozwinięcie twórczej inwencji i zachęcenie go do podejmowania nowych inicjatyw.  Rozwój dziecka odbywa się przez jego własne działanie, sam poznaje świat i zmienia go. Innowacja ta ma za zadanie wykształcenie u uczniów umiejętności praktycznych – posługiwania się sprzętem i szkłem laboratoryjnym, planowania oraz realizację eksperymentów, dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych w kontakcie z odczynnikami chemicznymi i substancjami niebezpiecznymi z życia codziennego. Zajęcia odbywać się będą głównie w formie przeprowadzania doświadczeń chemicznych, co ułatwi poznanie tej trudnej dyscypliny nauki, a jednocześnie uwrażliwi uczniów na potrzeby środowiska. W ramach  innowacji uczniowie będą zdobywać głównie umiejętności praktyczne.

„Samodzielnie przeprowadzony eksperyment mówi więcej niż najlepszy opis w książce lub filmik znaleziony na YouTube” - słowa te wypowiedziane przez jednego z profesorów chemii dobrze odzwierciedlają główne założenia koncepcji pedagogicznej Johna Deweya, którego hasło przewodnie brzmiało „uczenie się przez działanie”.

Pracując zgodnie z podstawą programową i wybranym programem nauczania na zajęciach lekcyjnych wykonuje się wprawdzie doświadczenia, jednakże ich ilość jest ograniczona czasem. Uczniowie nie zawsze dostrzegają ich zastosowanie w życiu codziennym, co moim zdaniem należy zmienić. Na współczesnej szkole spoczywa obowiązek tworzenia takiej sytuacji dydaktycznej, w której uczeń osiągnie sukces. Sprzyjać temu będzie wprowadzenie niekonwencjonalnych form i metod pracy. Stosowane metody aktywizujące pomogą rozwinąć kreatywne myślenie uczniów i wdrożą do twórczego rozwiązywania postawionych problemów. Ponadto w trakcie realizacji innowacji przewidziano współpracę z uczelniami wyższymi w Tarnowie i Krakowie.

W klasie VIII jest grupa uczniów szczególnie zainteresowana  chemią, gdyż chcą kontynuować naukę po szkole podstawowej w liceum ogólnokształcącym w klasach o profilu biologiczno – chemicznym. Zaangażowanie w/w grupy uczniów oraz wybranych dzieci
z klasy VII pozwoli stworzyć zespół realizujący główne założenia innowacji.

Mam nadzieję, że przeprowadzenie ciekawych doświadczeń, obserwacji, wyciąganie z nich wniosków rozbudzi zainteresowanie uczniów, przekona ich do zdobywania i pogłębiania wiedzy, co w konsekwencji podniesie wyniki nauczania i przyczyni się do poprawy jakości pracy naszej placówki.

 

Zakres innowacji
Program innowacji adresowany jest dla klas VII - VIII w roku szkolnym 2018/2019
Założenia
Innowacja opracowana jest w oparciu o Program nauczania chemii w szkole podstawowej Chemia Nowej Ery autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin. Dobór treści innowacji jest zgodny z podstawą programową. 

Cele innowacji

 

Cel główny: rozbudzenie zainteresowań ucznia, rozwijanie samodzielności
i twórczego myślenia.

 

Cele szczegółowe:

ü  rozwój i doskonalenie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z zakresu chemii;

ü  projektowanie oraz wykonywanie doświadczeń i eksperymentów, dokonywanie obserwacji i wyciąganie wniosków;

ü  formułowanie hipotez i problemów badawczych wykonywanych doświadczeń;

ü  dokumentowanie prowadzonych obserwacji i dokonywanie prezentacji wyników swojej pracy;

ü  twórcze rozwiązywanie problemów;

ü  popularyzacja wiedzy chemicznej na terenie szkoły;

ü  efektywna współpraca w grupie;

ü  umiejętność prezentowania efektów pracy zespołowej;

ü zainspirowanie uczniów do kreatywnego myślenia, twórczego rozwiązywania; problemów oraz samodzielnej pracy;

ü  umożliwienie uczniom praktycznego podejścia do nauki;

ü  stwarzanie sytuacji, w których uczeń może osiągnąć sukces (wiara we własne możliwości) lub akceptować ewentualne niepowodzenia;

ü kształtowanie umiejętności planowania, eksperymentowania, wnioskowania, przewidywania efektów doświadczeń, a także ponoszenie konsekwencji swoich działań;


ü Metody osiągania celów:

ü metoda laboratoryjna

ü  praca z różnymi tekstami źródłowymi

ü  zajęcia i wykłady na wyższych uczelniach


Spodziewane efekty:

 1. dla uczniów:

ü  nabycie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z chemii;

ü  poszerzenie wiedzy;

ü  rozwijanie uzdolnień;

ü  udział i osiągnięcia w konkursach chemicznych;

ü  lepsze przygotowanie do dalszego kształcenia   w szkole średniej;

ü  większa samodzielność, odpowiedzialność za pracę własną i grupową;

 1. dla nauczyciela:

ü   wzbogacenie własnego warsztatu pracy;

ü   satysfakcja i zadowolenie z pracy uczniów;

ü   dzielenie się wiedzą i doświadczeniem (zajęcia otwarte dla nauczycieli i rodziców);

 1.  dla rodziców:

ü  radość z rozwoju dziecka;

 1. dla szkoły:

ü  podnoszenie jakości pracy szkoły;

ü  promocja szkoły w środowisku lokalnym;

ü   rozpowszechnianie podjętych działań - publikacja materiałów na stronie internetowej szkoły.

Harmonogram działań

L.p.

Zaplanowane działania

Termin/

częstotliwość

realizacji

1.

Wykonywanie doświadczeń, eksperymentów, zadań praktycznych

wg harmonogramu spotkań

2.

Udział w tarnowskich piątkach chemicznych na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie – „Niezwykłe historie o pierwiastkach chemicznych”

16.11.2018r.

 

3.

Udział w tarnowskich piątkach chemicznych na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie – „Rzeczywistość bez polimerów – czy to możliwe?”

08.02.2019r.

 

4.

Wyjazd na Politechnikę Krakowską – zapoznanie z pracą laboratorium na wyższej uczelni

marzec 2019r.

5.

Przygotowanie do ogólnopolskich konkursów chemicznych

wg harmonogramu spotkań

6.

Dokumentowanie podjętych działań (zdjęcia, filmy)

przez cały czas trwania innowacji

7.

Organizowanie „pokazów chemicznych” dla młodszych dzieci

 

2 razy w czasie trwania innowacji

 

Ewaluacja innowacji:


Ewaluacja innowacji ma za zadanie sprawdzenie, czy realizacja programu innowacji przebiegła zgodnie z założeniami, czy uzyskano przewidywane efekty.

 Narzędziami ewaluacji innowacji będą:

ü  umiejętność wykonywania doświadczeń (bieżąca obserwacja uczniów),

ü  umiejętność opracowania i zanalizowania wyników (bieżąca obserwacja uczniów),

ü  udział w konkursach i olimpiadach,

ü  ankieta przeprowadzona wśród uczestników innowacji,

Analiza wyników ankiety pozwoli ocenić w jakim stopniu zostały zrealizowane zamierzone cele innowacji. Całościowe wyniki zostaną opracowane w sprawozdaniu z realizacji innowacji.

 

Maria Zielińska

Więcej o: „Zobaczyć, zbadać, zrozumieć”

Nowość w naszej szkole !

2019-01-17

Nowość w naszej szkole !

Teresa Kozaczka oraz Jowita Burzawa pragną w bieżącym roku szkolnym zaproponować realizację innowacji „Kreatywna promocja wychowania patriotycznego i obywatelskiego połączona z praktycznym rozwijaniem specjalistycznej komunikacji w języku angielskim”. Proszę Państwa, może tytuł brzmi naukowo, ale nauczycielki historii, wiedzy o społeczeństwie, a także języka angielskiego pragną pokazać uczniom klas IV – V, a także całej społeczności Poręby Radlnej, że nauka nie musi kojarzyć się z siedzeniem w ławce, przysłowiowym zapamiętywaniem słówek lub dat. Nauka musi być nowoczesną pasją z dodatkiem kreatywności lub przygody. Jednak przede wszystkim jej efekt powinien być przydatny w codziennym życiu. Nikogo nie trzeba przekonywać do faktu, że biegłe posługiwanie się językiem angielskim jest dziś podstawową umiejętnością poszukiwaną na rynku pracy. Każdy , kto zna dzieje regionu wie, że mieszkańcy Poręby Radlnej szczycą się osadnictwem od okresu średniowiecza, posiadają bezcenną perłę architektury, jaką jest neogotycki kościół parafialny, a także wykazali się niezłomną postawą, bohatersko wspierając partyzantów podczas  II wojny światowej. Dlatego postanowiłyśmy, aby w czasie ćwiczeń terenowych, konkursów, wycieczek, licznych projektów do jakich będziemy Państwa zapraszać, łączyć specjalistyczne słownictwo naukowe z jego odpowiednim komunikatem w języku angielskim. Nauczycielki skorelowały również podstawy programowe tak, aby jeden raz w tygodniu po wprowadzeniu pojęć historycznych w klasach IV - V dzieci ćwiczyły odpowiednie komunikaty na lekcjach języka angielskiego. Nauka nie musi być nudna! Ta zasada od wielu lat stanowi motto naszej szkoły. Pragniemy solidnie uczyć poprzez działanie połączone z zabawą. A jeśli dziecko uczy się w czasie ćwiczeń terenowych, wycieczek lub projektów, to przyswajanie wiedzy staje się twórczą, kreatywną aktywnością, a nie przykrym obowiązkiem. Mamy nadzieję, że w ciągu bieżącego roku szkolnego również starsi uczniowie, a także rodzice oraz seniorzy zostaną aktywnymi uczestnikami naszej innowacji.

Teresa Kozaczka, Jowita Burzawa

Więcej o: Nowość w naszej szkole !