Zespół Szkolno - Przedszkolny w Porębie Radlnej

 • Kontakt

  Zespół Szkolno Przedszkolny
  w Porębie Radlnej

  Poręba Radlna 119

  33-112 Tarnowiec

 • Kalendarium

  Czwartek, 2020-10-22

  Imieniny: Haliszki, Lody

"Celem obliczeń nie są same liczby, lecz ich zrozumienie."

 

Innowacje Pedagogiczne
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
im. ks. Jana Twardowskiego
 w Porębie Radlnej

 

"Celem obliczeń nie są same liczby,
 lecz ich zrozumienie."

R. W. HAMMI

 

 

 

Wstęp

Każdy uczeń kończący naukę w szkole podstawowej uczestniczy w pierwszym poważnym egzaminie w swoim życiu – Egzaminie po klasie ósmej.

Uczniowie tej klasy muszą się zmierzyć z obszernym materiałem do opanowania
w ciągu całego roku szkolnego zgodnego z nową podstawą programową. Duża liczba godzin lekcyjnych i pracy koniecznej do wykonania w domu sprawia, że niewiele czasu pozostaje na przygotowanie do egzaminu, który czeka ich już w przyszłym roku, a który będą zdawać jako pierwszy rocznik.

Program napisałam z myślą o tym, aby lepiej przygotować wybranych  uczniów do egzaminu poprzez rozwiązywanie różnorodnych zadań przy zastosowaniu indywidualnej metody nauczania. W ramach tego programu uczniowie będą mieli możliwość samokontroli efektów swojej pracy i oceny własnych umiejętności. Na lekcjach przedmiotu nie zawsze jest czas, aby utrwalić potrzebne wiadomości i umiejętności, czy rozwiązywać przykładowe testy. Mam nadzieję, że aktywny udział uczniów w zajęciach tego typu pomoże im uwierzyć we własne siły, a tym samym osiągnąć lepsze wyniki z egzaminu.

 W związku z tym, innowacja jaką pragnę wprowadzić w funkcjonowanie naszej placówki ma na celu lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu po klasie ósmej ze szczególnym uwzględnieniem pracy indywidualnej wybranej młodzieży.

 

Odbywać się ona będzie w następujących obszarach:

ü  Badawczym  - poprzez kreatywne działania dzieci odkrywają swoje możliwości
 i umiejętności;

ü  Matematycznym - dzieci z własnej inicjatywy zdobywają wiedzę matematyczną dzięki indywidualizacji pracy.

Praca indywidualna ma miejsce wówczas, gdy uczeń realizuje swoje zadanie niezależnie od pozostałych uczniów i może jedynie liczyć na pomoc nauczyciela. Walorem pracy indywidualnej jest wyrabianie w uczniu samodzielności i odpowiedzialności za wykonanie zadania, a także rozwijanie własnych umiejętności. Wymaga jednak od nauczyciela dużego nakładu pracy zarówno przygotowawczej, jak i kontrolnej. Jej atutem jest fakt, iż pozwala kształtować indywidualną aktywność ucznia oraz wyrabiać w nim wiarę we własne możliwości. Praca indywidualna może być jednolita i zróżnicowana. Praca indywidualna jednolita polega na wykonywaniu przez poszczególnych uczniów tych samych zadań. Praca indywidualna zróżnicowana polega na wykonaniu przez poszczególnych uczniów zadań odrębnych, specjalnie dla każdego z nich przeznaczonych.Indywidualizacja jest sposobem organizowania nauczania, w którym uwzględnia się występowanie różnic pomiędzy poszczególnymi dziećmi w zakresie umiejętności, zdolności i potrzeb, a następnie tworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju.

 

PODŁOŻE I IDEA WIODĄCA INNOWACJI

 „Umysł jest jak spadochron – lepiej działa, gdy jest otwarty.”

(Steve Cole)

Inspiracją do wprowadzenia innowacji w naszej  szkole jest wyjście naprzeciw potrzebom poznawczymuczniów. Wdrażanie zarówno do samodzielnego podejmowania zadań, jak i rozwijanie też w sobie odpowiedzialność, punktualność, wytrwałość
i zdyscyplinowania. Poprawa jakości pracy szkoły poprzez stworzenie modelu innowacyjnej metody kształcenia.

Dodatkowymi czynnikami owej innowacji są:

ü   potrzeba urozmaicenia zajęć dzieci uczęszczających do naszej szkoły;

ü  poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły,

ü  duża aktywność poznawcza dzieci na zajęciach dodatkowych,

ü  rozwój młodzieży uzdolnionej matematycznie;

ü  przełamanie nieśmiałości u niektórych uczniów,

ü  wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci.

I        RODZAJ I ZAKRES INNOWACJI

 Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej
 i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002r. nr 56, poz. 506), która weszła w życie 1 września 2011r., opracowana innowacja ma charakter innowacji organizacyjnej, programowej i  metodycznej.

Czas trwania innowacji: 7.01.2019r. – 31.05.2019r.

Praca związana z innowacją będzie przebiegać w dwóch etapach. Pierwsze cztery miesiące roku szkolnego 2018/2019 przeznaczone zostaną na:

ü  wnikliwą diagnozę uczniów całej klasy;

ü  rozpoznanie preferencji dzieci związanych z dalszym kształceniem – klasy licealne o profilu matematycznym;

ü  przeprowadzenie ankiety dotyczącej pracy dziecka w domu i możliwości uzyskania pomocy w nauce matematyki;

ü  wyłonienie 4 uczniów, którzy chcieliby uczestniczyć w programie innowacyjnym;

ü  opracowanie materiałów na zajęcia.

Drugi etap to zajęcia innowacyjne z wybraną młodzieżą. Rozpoczną się 7.01 i trwać będą pięć miesięcy.

Uczniowie objęci innowacją: 4uczniów z klasy ósmej

Autor innowacji: mgr Katarzyna Świątek

 

II. CELE INNOWACJI

Program innowacji pedagogicznej zakłada realizację następujących celów kształcenia
i wychowania:

Cele ogólne :

Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do egzaminu po VIII klasie poprzez kształcenie umiejętności określonych w podstawie programowej:

 1.      Sprawności rachunkowa.
 2.      Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 3.      Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.

 II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

 1.       Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
 2.       Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych.
 3.       Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.

 III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

 1.       Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
 2.       Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.

 IV. Rozumowanie i argumentacja.

 1.       Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 2.        Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.
 3.        Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów       matematyki.

 

Cele wychowawcze

 

ü  kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego;

ü  wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości;

ü  kształcenie umiejętności planowania pracy;

ü  zapoznanie uczniów z organizacją egzaminu zewnętrznego;

ü  wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów;

ü  rozwijanie wyobraźni, spostrzegawczości, uwagi, pamięci, umiejętności analizy
 i syntezy wzrokowej i słuchowej, do porównywania, klasyfikowania i uogólniania;

ü  stwarzanie okazji do logicznego myślenia;

ü  wyrabianie takich cechy charakteru jak: systematyczność, wytrwałość, samodyscyplina i poczucie sprawiedliwości.

 

Cele dydaktyczne

 

ü  praktyczne utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach;

ü  rozwijanie pamięci oraz ćwiczenie sprawności rachunkowej;

ü  umiejętność zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce;

ü  znajomość faktów matematycznych (wzorów, reguł postępowania);

ü  zdolność analizowania i rozwiązywania problemów, w tym także planowania procesu ich rozwiązywania;

ü  wykorzystanie matematyki na co dzień – zarówno tej ujętej we wzory i reguły, jak
i tej, która jest pewnym specyficznym sposobem myślenia i działania;

ü  rozwijanie umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji;

ü  nabywanie wiedzy z różnych źródeł;

ü  używanie języka matematycznego;

 

III.   TREŚCI NAUCZANIA

 

Materiał programowy dla klasy IV - VIII

   IV. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

ü  poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły;

ü  przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty;

ü  zaspokojenie potrzeb poznawczych i poszerzenie zainteresowań dzieci
w sferze badawczej i matematycznej;

ü  przełamanie nieśmiałości młodzieży;

ü  uzyskanie sprawności w prostym rachunku pamięciowym, szacowaniu wyników, stosowaniu algorytmów działań sposobem pisemnym;

ü  rozwiązywanie zadań wymagających użycia liczb lub wykorzystania własności figur geometrycznych;

ü  odczytywanie informacji z wykresów i różnego typu diagramów;

ü  formułowanie w języku matematyki problemów spotykanych w życiu codziennym;

ü  uświadomienie konieczności planowania działań;

ü  nabycie nawyku systematycznej pracy.

 

V.   EWALUACJA

Celem ewaluacji jest zbadanie jakości realizacji projektu innowacyjnego.

Efekty naszej pracy będziemy analizować w oparciu o:

ü  Rozmowę indywidualną z rodzicami,

ü  Badanie poziomu zadowolenia dzieci (kwestionariusz, wywiad),

ü  Analiza dokumentów (karty prac uczniów, testy, sprawdzian po szkole podstawowej),

Na podstawie zebranych informacji sporządzę raport z realizacji zamierzonych celów oraz sformułuję wnioski. Posłużą one do zaplanowania działań innowacyjnych
 wprzyszłości.

Przygotowany raport zostanie przedstawiony Dyrektorowi w czerwcu  2019 roku.